Naar aanleiding van diverse berichten in zowel landelijke als lokale media over de ontwikkelingen rondom onder andere de olieprijs, bron- of nascheiding van afval en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maakt de fractie van DPE zich erg ongerust. Ongerust over de koers die het college van B&W vaart met betrekking tot het Diftar-beleid in onze stad. Dit is overigens niet de eerste keer dat DPE aangeeft te staan voor een radicaal andere lijn, namelijk nascheiding van afval.

In steden en dorpen om ons heen vernemen we steeds vaker dat het Diftar-systeem niet werkt. Met als klap op de vuurpijl dat Almelo nu min of meer aangeeft af te willen van de oranje container. Het zal niemand dan ook verbazen dat DPE hier wederom vragen over stelt.

In het coalitie akkoord 2018-2022 staan een aantal termen centraal. De woorden trots, lef, bouwen en kansrijk Enschede. Het is volgens DPE aan het college om alert te reageren op de ontwikkelingen en om deze, vooralsnog loze, woorden om te zetten in daadwerkelijke actie.

DPE heeft het college de volgende vragen gesteld:

1. Is het college op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Almelo rondom de plastic containers?

2. Kent het college de kosten die de gemeente Almelo nu over de balk heeft gegooid voor deze oranje containers? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten en zo nee, waarom vindt hierover geen communicatie plaats?

3. Heeft het college inzichtelijk om hoeveel oranje plastic containers het gaat in de gemeente Enschede? Zo nee, waarom niet en zo ja, om hoeveel containers gaat het concreet en wat zijn hiervan de kosten?

4. Heeft het college inzichtelijk hoeveel vervuild kunststof momenteel wordt aangeboden in Enschede? Zo ja, hoeveel procent (gemiddeld) van het afval hoort niet thuis in de oranje containers?

5. Is het college het met DPE eens dat vuilniszakken en overig afval naast de containers een bijdrage leveren aan het zwerfvuil in onze stad? Zo ja, kan het college aangeven waar dit afval werd gedeponeerd voor de invoering van Diftar?

6. Is het college er van op de hoogte dat Twente Milieu het afval rondom de oranje containers laat liggen, uitsluitend de verzamelcontainer ledigt en omwonenden vaak genoodzaakt zijn om te bellen alvorens het gedumpte afval dat er naast lag wordt opgehaald?

7. Kan het college aangeven waarom haar afvaldienst Twente Milieu zich niet primair richt op het schoonmaken en schoonhouden van onze stad, maar slechts de focus heeft liggen op het ledigen van containers?

8. In het besef dat de uitstraling van en rondom de oranje containers te wensen overlaat, wetende dat Twente Milieu vaak erg laat de containers leegt met zwerfvuil tot gevolg, waarop berust uw aanname dat meer oranje containers zullen leiden tot betere scheiding en tot een schonere stad?

9. Kan (en durft) het college nog aan de handrem te trekken, om in overleg te gaan met de gemeente Almelo en Twente Milieu om na te gaan wat volgens beide partijen de oorzaak is, dat het gebruik van de oranje container niet schijnt te werken en hier het Diftar-beleid in Enschede op aan te passen of zelfs over te gaan op alternatief beleid?

Diftar. Een achterhaald afvalbeleid!

Vanaf het eerste moment dat Democratisch Platform Enschede aanwezig is als politieke partij in de gemeenteraad van de gemeente Enschede, verzetten wij ons tegen de manier hoe erin Enschede afval wordt ingezameld. Vanuit bijna de gehele raad volgde een storm van verontwaardiging op onze kritische houding. We zijn ons echter blijven verzetten tegen de ‘verrommeling’ van Enschede en het hierbij horende diftar-beleid. Sinds 2017 gaat dit van kwaad tot erger en op en rondom de verschillende diftar-locaties ontstaan met enige regelmaat beelden die we normaal gesproken alleen zien op de vuilnisbelt.

Steun vanuit de wetenschap tegen het achterhaalde diftarbeleid
Hoogleraar beleid en economie, Raymond Gradus, spreekt in zich uit tegen het achterhaalde beleid dat bronscheiden (ook wel diftar) heet (Artikel RTV Oost). Dit beleid wordt door de gevestigde politieke orde in Enschede als ware religie aangehangen… Maar wat blijkt? Nascheiding is efficiënter en goedkoper. Bovendien is nascheiding ook nog gemakkelijker. Precies zoals DPE al jaren stelt. De hoogleraar kijkt dan ook met verbazing naar het Enschedese beleid.

Al vaker heeft DPE aangegeven dat wij graag een nascheidingsinstallatie bij Twence willen zien. Aangezien de gemeente Enschede een van aandeelhouder van Twence is, moeten wij dit bespreekbaar maken bij de andere aandeelhouders en hier het voortouw in nemen. Wij roepen de Enschedese raad dan ook op te luisteren naar de kritiek op het diftar en serieus werk te maken van een ander en moderner beleid dat nascheiding heet.

Willen wij onze stad weer schoon hebben? Gooi het over een andere boeg! Gooi weer 300kg op de milieukaart en ga in gesprek met de inwoners van onze gemeente en vraag hen hoe zij denken over nascheiding.