Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van DPE ingediend op 19 oktober over de ontwikkelingen rondom drillrap en wapenbezit onder jongeren in de gemeente Enschede, dient DPE opnieuw vragen in over dit onderwerp.

Op zaterdag 21 november kwamen zowel NOS als RTL Nieuws met het nieuws dat vorig schooljaar maar liefst 350 leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn geschorst of permanent van school zijn verwijderd vanwege wapenbezit. Het gaat hier om een bijna verdubbeling in een paar jaar tijd. Een woordvoerder van het adviesorgaan Stichting School en Veiligheid noemt deze stijging ongekend.

Naar aanleiding van bovenstaande en het feit dat het college in haar antwoorden van 17 november het wel heeft over een mogelijke vrijwillige inleveractie van wapens, maar niet over het grootschalig en terugkerend controleren van kluisjes op scholen, heeft Democratisch Platform Enschede opnieuw vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders gesteld:

  • Heeft het college kennisgenomen van het feit dat het aantal schorsingen en verwijderingen van leerlingen n.a.v. wapenbezit op het voortgezet onderwijs in een paar jaar bijna zijn verdubbeld? Wat is daarop haar reactie?

 

  • Wat zijn de betreffende aantallen in de gemeente Enschede waarbij leerlingen geschorst of permanent van school zijn verwijderd n.a.v. wapen- en/of drugsbezit? Graag ontvangen wij de cijfers van de laatste 5 jaren zodat duidelijk wordt of er ook in Enschede sprake is van een gevaarlijke trend.Welke rol ziet het college weggelegd voor de gemeente om het wapen- en drugsbezit onder leerlingen op scholen terug te dringen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en omwonenden te vergroten?

 

  • Is het college het met DPE eens dat een eventuele vrijwillige inleveractie van wapens wel erg vrijblijvend is? Het college geeft verder niet aan of er een dergelijke controle gaat komen en ook niet wat het resultaat van zo’n vrijwillige actie is. DPE vindt dit soort reactie op haar vragen niet getuigen van veel actiebereidheid om problemen daadwerkelijk aan te pakken.

 

  • Hoe kijkt het college aan tegen het invoeren van grootschalige en periodiek terugkerende controles van kluisjes op scholen waarbij gecontroleerd wordt op het bezit van wapens en drugs? Hierbij kan de politie ingezet worden, maar ook particuliere beveiligingsbedrijven ingezet worden.

 

  • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de burgemeester veiligheidsrisicogebieden heeft aangewezen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om scholen, schoolpleinen en directe omgevingen toe te voegen als veiligheidsrisicogebieden?

 

  • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de politie geen cijfers kan aanleveren van incidenten waarbij door minderjarigen zonder wapens gebruik gemaakt wordt van geweld en er sprake is van groepen jongeren die tegenover elkaar staan. Is de gemeente van plan om bij de politie de noodzakelijkheid te schetsen van het vastleggen van dit soort registraties zodat de gemeente en andere organisatie daadwerkelijke zicht krijgen op de ontwikkelingen en wellicht hierdoor sneller aan de voorkant van de problematiek kunnen komen?

Naar aanleiding van diverse berichten in zowel landelijke als lokale media over de ontwikkelingen rondom onder andere de olieprijs, bron- of nascheiding van afval en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maakt de fractie van DPE zich erg ongerust. Ongerust over de koers die het college van B&W vaart met betrekking tot het Diftar-beleid in onze stad. Dit is overigens niet de eerste keer dat DPE aangeeft te staan voor een radicaal andere lijn, namelijk nascheiding van afval.

In steden en dorpen om ons heen vernemen we steeds vaker dat het Diftar-systeem niet werkt. Met als klap op de vuurpijl dat Almelo nu min of meer aangeeft af te willen van de oranje container. Het zal niemand dan ook verbazen dat DPE hier wederom vragen over stelt.

In het coalitie akkoord 2018-2022 staan een aantal termen centraal. De woorden trots, lef, bouwen en kansrijk Enschede. Het is volgens DPE aan het college om alert te reageren op de ontwikkelingen en om deze, vooralsnog loze, woorden om te zetten in daadwerkelijke actie.

DPE heeft het college de volgende vragen gesteld:

1. Is het college op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Almelo rondom de plastic containers?

2. Kent het college de kosten die de gemeente Almelo nu over de balk heeft gegooid voor deze oranje containers? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten en zo nee, waarom vindt hierover geen communicatie plaats?

3. Heeft het college inzichtelijk om hoeveel oranje plastic containers het gaat in de gemeente Enschede? Zo nee, waarom niet en zo ja, om hoeveel containers gaat het concreet en wat zijn hiervan de kosten?

4. Heeft het college inzichtelijk hoeveel vervuild kunststof momenteel wordt aangeboden in Enschede? Zo ja, hoeveel procent (gemiddeld) van het afval hoort niet thuis in de oranje containers?

5. Is het college het met DPE eens dat vuilniszakken en overig afval naast de containers een bijdrage leveren aan het zwerfvuil in onze stad? Zo ja, kan het college aangeven waar dit afval werd gedeponeerd voor de invoering van Diftar?

6. Is het college er van op de hoogte dat Twente Milieu het afval rondom de oranje containers laat liggen, uitsluitend de verzamelcontainer ledigt en omwonenden vaak genoodzaakt zijn om te bellen alvorens het gedumpte afval dat er naast lag wordt opgehaald?

7. Kan het college aangeven waarom haar afvaldienst Twente Milieu zich niet primair richt op het schoonmaken en schoonhouden van onze stad, maar slechts de focus heeft liggen op het ledigen van containers?

8. In het besef dat de uitstraling van en rondom de oranje containers te wensen overlaat, wetende dat Twente Milieu vaak erg laat de containers leegt met zwerfvuil tot gevolg, waarop berust uw aanname dat meer oranje containers zullen leiden tot betere scheiding en tot een schonere stad?

9. Kan (en durft) het college nog aan de handrem te trekken, om in overleg te gaan met de gemeente Almelo en Twente Milieu om na te gaan wat volgens beide partijen de oorzaak is, dat het gebruik van de oranje container niet schijnt te werken en hier het Diftar-beleid in Enschede op aan te passen of zelfs over te gaan op alternatief beleid?