Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van DPE ingediend op 19 oktober over de ontwikkelingen rondom drillrap en wapenbezit onder jongeren in de gemeente Enschede, dient DPE opnieuw vragen in over dit onderwerp.

Op zaterdag 21 november kwamen zowel NOS als RTL Nieuws met het nieuws dat vorig schooljaar maar liefst 350 leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn geschorst of permanent van school zijn verwijderd vanwege wapenbezit. Het gaat hier om een bijna verdubbeling in een paar jaar tijd. Een woordvoerder van het adviesorgaan Stichting School en Veiligheid noemt deze stijging ongekend.

Naar aanleiding van bovenstaande en het feit dat het college in haar antwoorden van 17 november het wel heeft over een mogelijke vrijwillige inleveractie van wapens, maar niet over het grootschalig en terugkerend controleren van kluisjes op scholen, heeft Democratisch Platform Enschede opnieuw vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders gesteld:

  • Heeft het college kennisgenomen van het feit dat het aantal schorsingen en verwijderingen van leerlingen n.a.v. wapenbezit op het voortgezet onderwijs in een paar jaar bijna zijn verdubbeld? Wat is daarop haar reactie?

 

  • Wat zijn de betreffende aantallen in de gemeente Enschede waarbij leerlingen geschorst of permanent van school zijn verwijderd n.a.v. wapen- en/of drugsbezit? Graag ontvangen wij de cijfers van de laatste 5 jaren zodat duidelijk wordt of er ook in Enschede sprake is van een gevaarlijke trend.Welke rol ziet het college weggelegd voor de gemeente om het wapen- en drugsbezit onder leerlingen op scholen terug te dringen en de veiligheid en het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en omwonenden te vergroten?

 

  • Is het college het met DPE eens dat een eventuele vrijwillige inleveractie van wapens wel erg vrijblijvend is? Het college geeft verder niet aan of er een dergelijke controle gaat komen en ook niet wat het resultaat van zo’n vrijwillige actie is. DPE vindt dit soort reactie op haar vragen niet getuigen van veel actiebereidheid om problemen daadwerkelijk aan te pakken.

 

  • Hoe kijkt het college aan tegen het invoeren van grootschalige en periodiek terugkerende controles van kluisjes op scholen waarbij gecontroleerd wordt op het bezit van wapens en drugs? Hierbij kan de politie ingezet worden, maar ook particuliere beveiligingsbedrijven ingezet worden.

 

  • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de burgemeester veiligheidsrisicogebieden heeft aangewezen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Hoe kijkt het college aan tegen het idee om scholen, schoolpleinen en directe omgevingen toe te voegen als veiligheidsrisicogebieden?

 

  • In haar antwoorden van 17 november geeft het college aan dat de politie geen cijfers kan aanleveren van incidenten waarbij door minderjarigen zonder wapens gebruik gemaakt wordt van geweld en er sprake is van groepen jongeren die tegenover elkaar staan. Is de gemeente van plan om bij de politie de noodzakelijkheid te schetsen van het vastleggen van dit soort registraties zodat de gemeente en andere organisatie daadwerkelijke zicht krijgen op de ontwikkelingen en wellicht hierdoor sneller aan de voorkant van de problematiek kunnen komen?

Agressie en geweld zijn al zo oud als de mens. Blijkbaar horen ze bij ons. Toch mogen we inmiddels wel verwachten dat de normale mens agressie en geweld achter zich wil laten. Iedereen weet welke negatieve consequenties kleven aan het dreigen met of het daadwerkelijk gebruiken van geweld. Agressie en geweld hebben een enorme impact op de slachtoffers, maar ook op de samenleving als geheel.

Een deel van de mensheid volhardt echter in haar primitieve gedrag. Dit deel probeert door met geweld te dreigen en dit te gebruiken zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren. Uit cijfers blijkt dat agressie en geweld in onze samenleving toeneemt. Het afgelopen jaar zijn opnieuw politieagenten, conducteurs, stadswachten, verkeersregelaars, leraren, zorgpersoneel en andere mensen met een publieke taak gewond geraakt door agressie en geweld door hufters. Want een ander woord voor de daders is er niet. Dit geweld moet gestopt worden.

Daarom ondersteunt Democratisch Platform Enschede een petitie om te komen tot de invoer van minimumstraffen bij geweld tegen mensen met een publieke taak. Onze oproep is dan ook om de petitie te ondertekenen en te delen.

Hartelijk dank namens Democratisch Platform Enschede.

Vrijheid van meningsuiting is in onze westerse samenleving een groot goed en het wordt in andere (niet-westerse) landen niet altijd getolereerd.

Een mening kan aanstootgevend, vulgair of misschien absurd zijn, maar mag in géén geval worden beantwoord met geweld.

Helaas begint het klimaat in de vrije westerse wereld te veranderen door de toename van religieuze fanatici uit veelal islamitische landen waar bijvoorbeeld lijfstraffen de norm zijn wanneer het geloof, (geestelijk) leiders of de profeet wordt bespot.

Deze geweldsuitingen zijn onverenigbaar met de omgangsvormen waar wij voor staan en al generaties lang de norm zijn in onze westerse wereld.

Democratisch Platform Enschede vindt dat iedereen, en met name politici, zich met woord en daad moet verzetten tegen ontwikkelingen die afbreuk doen aan en geweld oproepen tegen onze vrijheid van meningsuiting.

Ruim 4,5 jaar geleden kwam politie-inspecteur Herbert Hoekerswever in een nachtmerrie terecht. Nadat hij een verdachte bij de balie van het politiebureau in Enschede had aangehouden omdat deze zich uitgaf als politieman, maar zich niet kon en wilde identificeren, werd Hoekerswever beschuldigd van racisme en etnisch profileren.

De verdachte, die daadwerkelijk bij de politie in Amsterdam bleek te werken, koos ervoor om de aandacht van de media te zoeken en gaf een interview aan het NRC waarbij hij aangaf dat zijn arrestatie alles te maken had met zijn Marokkaanse achtergrond. Daarnaast werkte de man mee aan de documentaire Verdacht. In deze documentaire werden, zonder enig hoor en wederhoor, ‘slachtoffers’ van etnisch profileren aan het woord gelaten.

Inmiddels was wel duidelijk geworden hoe laat het was. De Enschedese politie-inspecteur moest en zou gestraft worden. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde Hoekerswever dan ook van meerdere strafbare feiten; wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en vernieling. Omdat het OM deze zaak echter liever niet voor de rechter wilde brengen, stelde het OM een oplossing voor. Als de werkgever van Hoekerswever interne maatregelen tegen hem zou nemen, zou de zaak alsnog worden geseponeerd.

En zo geschiedde. Hoekerswever werd publiekelijk door zijn werkgever terechtgesteld en kreeg een berisping opgelegd. Men hoopte zo de zaak te sussen en af te doen. Hoekerswever pikte dit echter niet en tekende bezwaar aan. Uiteindelijk vernietigde de korpschef van politie deze berisping in mei 2018.

Strafblad

Voor Hoekerswever was het echter nog niet klaar. Door het sepot van het OM in ruil voor de berisping tegen hem, was hij namelijk wel opgezadeld met een strafblad. Dit was de reden dat Hoekerswever via een zogenaamde artikel 12-procedure alsnog uit eigen initiatief vervolgd werd voor de feiten waarvan het OM hem in eerste instantie had beschuldigd.

In de rechtszaak die volgde vroeg het Openbaar Ministerie plotseling om vrijspraak. Op dinsdag 20 oktober kwam de rechter tot hetzelfde besluit; vrijspraak op alle punten. Geen onterechte aanhouding, geen mishandeling en geen vernieling. In het woord van het OM werd zelfs nog aangehaald dat het hier óók niet ging om etnisch profileren of discriminatie. Iets waarvan Hoekerswever door het OM overigens überhaupt nooit beschuldigd is.

Excuses

Na deze nachtmerrie past maar één reactie: Excuses vanuit de politieorganisatie naar Hoekerswever. Deze man is onterecht jarenlang weggezet als racist en onprofessioneel politieman. Waarschijnlijk met alle gevolgen voor hem, zijn familie en zijn collega’s in Enschede.

Wat Democratisch Platform Enschede betreft heeft Nederland van deze nachtmerrie verder geleerd dat iemand van alles kan schreeuwen over etnisch profileren en discriminatie. Zolang een onafhankelijke rechter zich hier nog niet over heeft uitgesproken kan het zomaar eens flauwekul zijn. Hier past ook vanuit de media terughoudendheid.

In deze casus hebben zich velen uitgesproken en te vroeg allerlei meningen geuit. Onder hen was ook de fractievoorzitter van DENK in Enschede, Enes Sariakçe. Sariakçe stelde een aantal vragen aan het college over deze zaak. Deze vragen hadden slechts tot doel aandacht te genereren en bij te dragen aan stemmingmakerij in onze toch al sterk gepolariseerde samenleving.

Misschien is het daarom niet alleen tijd voor een excuus van de politie aan Hoekerswever, maar ook vanuit Enes Sariakçe.