Ruim 4,5 jaar geleden kwam politie-inspecteur Herbert Hoekerswever in een nachtmerrie terecht. Nadat hij een verdachte bij de balie van het politiebureau in Enschede had aangehouden omdat deze zich uitgaf als politieman, maar zich niet kon en wilde identificeren, werd Hoekerswever beschuldigd van racisme en etnisch profileren.

De verdachte, die daadwerkelijk bij de politie in Amsterdam bleek te werken, koos ervoor om de aandacht van de media te zoeken en gaf een interview aan het NRC waarbij hij aangaf dat zijn arrestatie alles te maken had met zijn Marokkaanse achtergrond. Daarnaast werkte de man mee aan de documentaire Verdacht. In deze documentaire werden, zonder enig hoor en wederhoor, ‘slachtoffers’ van etnisch profileren aan het woord gelaten.

Inmiddels was wel duidelijk geworden hoe laat het was. De Enschedese politie-inspecteur moest en zou gestraft worden. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde Hoekerswever dan ook van meerdere strafbare feiten; wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en vernieling. Omdat het OM deze zaak echter liever niet voor de rechter wilde brengen, stelde het OM een oplossing voor. Als de werkgever van Hoekerswever interne maatregelen tegen hem zou nemen, zou de zaak alsnog worden geseponeerd.

En zo geschiedde. Hoekerswever werd publiekelijk door zijn werkgever terechtgesteld en kreeg een berisping opgelegd. Men hoopte zo de zaak te sussen en af te doen. Hoekerswever pikte dit echter niet en tekende bezwaar aan. Uiteindelijk vernietigde de korpschef van politie deze berisping in mei 2018.

Strafblad

Voor Hoekerswever was het echter nog niet klaar. Door het sepot van het OM in ruil voor de berisping tegen hem, was hij namelijk wel opgezadeld met een strafblad. Dit was de reden dat Hoekerswever via een zogenaamde artikel 12-procedure alsnog uit eigen initiatief vervolgd werd voor de feiten waarvan het OM hem in eerste instantie had beschuldigd.

In de rechtszaak die volgde vroeg het Openbaar Ministerie plotseling om vrijspraak. Op dinsdag 20 oktober kwam de rechter tot hetzelfde besluit; vrijspraak op alle punten. Geen onterechte aanhouding, geen mishandeling en geen vernieling. In het woord van het OM werd zelfs nog aangehaald dat het hier óók niet ging om etnisch profileren of discriminatie. Iets waarvan Hoekerswever door het OM overigens überhaupt nooit beschuldigd is.

Excuses

Na deze nachtmerrie past maar één reactie: Excuses vanuit de politieorganisatie naar Hoekerswever. Deze man is onterecht jarenlang weggezet als racist en onprofessioneel politieman. Waarschijnlijk met alle gevolgen voor hem, zijn familie en zijn collega’s in Enschede.

Wat Democratisch Platform Enschede betreft heeft Nederland van deze nachtmerrie verder geleerd dat iemand van alles kan schreeuwen over etnisch profileren en discriminatie. Zolang een onafhankelijke rechter zich hier nog niet over heeft uitgesproken kan het zomaar eens flauwekul zijn. Hier past ook vanuit de media terughoudendheid.

In deze casus hebben zich velen uitgesproken en te vroeg allerlei meningen geuit. Onder hen was ook de fractievoorzitter van DENK in Enschede, Enes Sariakçe. Sariakçe stelde een aantal vragen aan het college over deze zaak. Deze vragen hadden slechts tot doel aandacht te genereren en bij te dragen aan stemmingmakerij in onze toch al sterk gepolariseerde samenleving.

Misschien is het daarom niet alleen tijd voor een excuus van de politie aan Hoekerswever, maar ook vanuit Enes Sariakçe.

Op 24 september hebben wij, samen met de PVV, het college van burgemeester & wethouders een aantal vragen gesteld over een mogelijk grote toeloop van Duitse moslims bij de moskee die aan de Kuipersdijk in onze stad moet verrijzen.

Wij stelden het college de volgende vragen en kijken uit naar de antwoorden die hierop volgen:

 1. Is het juist dat de parkeernorm voor een druk bezocht centrum gelijk is van een gemiddelde woonwijk in gemeente Enschede?
 2. Kan het college aangeven waar naar verwachting bezoekers van de moskee gaan parkeren indien de 141 parkeerplaatsen bezet zijn?
 3. Kan het college beamen dat de Enschedese Turks-Islamitische gemeenschap ongeveer 500 officiële leden kent, maar het aantal Turks-Islamitische mensen in gemeente Enschede aanzienlijk hoger is en ieder binnen en buiten Enschede gebruik kan maken van deze moskee? Zo ja, kan zij onderzoeksresultaten overleggen?
 4. Hoe groot is naar schatting de Turks-Islamitische gemeenschap in Gronau en Epe? Indien u hier niet van op de hoogte bent, waarom heeft u zich niet geïnformeerd gelet op de grensoverschrijdende contacten die mensen uit deze gemeenschap hebben?
 5. Is het college op de hoogte dat momenteel ook islamitische mensen woonachtig in Duitsland gebruik maken van scholen en moskeeën in gemeente Enschede? Zo nee, waarom heeft zij onderzoek hierna verzuimd en zo ja, waar in het rapport van Goudappel lezen wij deze verkeersbewegingen terug?
 6. Vind het college dat zij kan praten over ‘behoorlijk’ bestuur als zij de geluidswaarden rondom de Kuipersdijk en Wethouder Beverstraat gaat verhogen, aangezien het gegeven dat ook geluidsoverlast en toenemende fijnstof een van de bezwaren was van omwonenden? Zo ja, zijn omwonenden hiervan op de hoogte gebracht in de vorm van een bewonersbijeenkomst? Zo nee, waarom niet gelet op de participatie ambitie van gemeente Enschede?
 7. Hoeveel locaties heeft gemeente Enschede onderzocht voor het initiatief ‘moskee’ en waarom is dit de meest geschikte locatie met oog op de verkeersafwikkeling en de jaarlijks toenemende interesse in een islamitische gebedsruimte?

Beïnvloeding uit ‘onvrije’ landen

Naar aanleiding van het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie beïnvloeding uit onvrije landen “(On)zichtbare invloed” genoemd, stelt Democratisch Platform Enschede het college van B&W de volgende vragen:

 • Heeft u kennisgenomen van het verslag en de bevindingen die hierin zijn gedaan?
 • De parlementaire ondervragingscommissie antwoordt volmondig ‘ja’ op de vraag of er beïnvloeding plaatsvindt vanuit onvrije landen door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en aanverwante stichtingen. Dit is een bijzonder duidelijk bevestiging van een situatie die DPE volstrekt onwenselijk vindt. Hoe kijkt het college naar het antwoord op de hoofdvraag uit het verslag?

Vanaf paragraaf 3.3 van het verslag (blz. 161 e.v.) wordt gesproken over de statelijke invloed vanuit het buitenland. De commissie heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de beïnvloeding door de Turkse overheid in Nederland via de islamitische stichting Nederland (ISN), de Nederlandse dependance van het Turkse Directoraat voor Godsdienstzaken, beter bekend als Diyanet.

 • Wat vindt het college van de opmerking in het verslag (blz. 161) dat Turkije als onvrij land wordt genoemd in de Freedom in the World-lijst van 2018. En dat Turkije In de lijst van countries of particular concern (CPC) uit 2018 wordt genoemd als een van de landen die aandacht verdienen, omdat in dit land schendingen van vrijheid van religie zijn geconstateerd?
 • Een van de geïnterviewden en experts, de heer Zürcher (op o.a. blz. 167), verklaart dat Diyanet een aanzienlijke invloed heeft op de Turkse gemeenschap in Nederland. Zürcher geeft hierbij aan dat Diyanet feitelijk tegen de bezoekers van haar moskeeën zegt: “Je leeft in een vijandig land, je leeft in een land waarvan de politiek ons land, Turkije, slechtgezind is”. Zürcher geeft hierbij aan dat zo’n 70% van de Turkse gemeenschap in Nederland vatbaar is voor dat wereldbeeld. Hoe reageert het college op deze opmerkingen?
 • Zoals het college weet, bevinden zich twee Diyanet moskeeën in de gemeente Enschede; Anadolu (gevestigd aan de Ledeboerstraat) en Selimiye (gevestigd aan de Atjehstraat). Is het rapport van de ondervragingscommissie voor het college reden om deze twee moskeeën nader onder de loep te nemen en gesprekken aan te gaan met het bestuur om helder te krijgen waar de loyaliteit van het bestuur en haar bezoekers precies ligt?
 • Hebben de bevindingen gedaan door de ondervragingscommissie wat het college betreft invloed op het besluitvormingsproces rondom de wens van een nieuw te bouwen moskee aan de Kuipersdijk? Zo nee, waarom niet?

Zie ook: https://bit.ly/3duAblz https://bit.ly/38bNvu9