Berichten

2040 klinkt misschien ver weg, maar is veel dichterbij dan je denkt.

In deze link zie je een vergezicht geschetst door Forum voor Democratie.

Hoe zie jij ons land over 20 jaar? We horen het graag van je!

Democratisch Platform Enschede weet het in ieder geval wel!

Democratisch Platform Enschede merkt steeds vaker dat de beantwoording van schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester (de zogenaamde artikel 35 vragen) te lang op zich laten wachten. En steeds vaker wordt over de reden van vertraging niet of nauwelijks door de gemeente gecommuniceerd. Dit vind wij schokkend en ondermijnt naar ons idee de manier waarop politieke partijen het bestuur in onze stad kan controleren en bevragen.

Voorbeeld

Omdat voorbeelden vaak helpend zijn, volgt hieronder een tijdlijn rondom artikel 35 vragen die Democratisch Platform Enschede op 25 juni 2020 heeft ingediend. Het betreffen hier vragen naar aanleiding van het rapport dat de parlementaire ondervragingscommissie ‘beïnvloeding uit onvrije landen’ op dezelfde datum heeft gepresenteerd. In dit rapport wordt gesproken over de (on)zichtbare invloed vanuit onvrije landen zoals Turkije en Saudi-Arabië. Het antwoord op de hoofdvraag was wat DPE betreft voldoende reden om ook het college in Enschede vragen te stellen:

“De vraag of en, zo ja, welke beïnvloeding er plaatsvindt, kan volmondig met ja worden beantwoord. Beïnvloeding uit onvrije landen vindt plaats op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en aanverwante stichtingen, zoals informele moskeescholen, in Nederland. De organisaties die worden opgericht, hebben vaak dezelfde politiek-religieuze visie als de financiers, waardoor de boodschap wordt versterkt en geprofessionaliseerd. Beïnvloeding vindt ook plaats door het scholen, uitzenden en betalen van imams en predikers. Een andere manier is het uitgeven en verspreiden van literatuur, lesmethodes en wervingsmateriaal. Ten slotte is er sprake van een rechtstreekse invloed op moslimgemeenschappen via de (sociale) media.”

DPE heeft dus, naar aanleiding van bovenstaande conclusie vragen aan het college van B&W gesteld. We waren en zijn natuurlijk nog altijd benieuwd naar de stappen die onze lokale overheid gaat nemen n.a.v. het rapport afkomstig uit de Tweede Kamer. De vragen die wij gesteld hebben vinden jullie hier.

Tijdlijn
 1. 25 juni 2020

Op deze datum diende DPE de artikel 35 vragen over de conclusie bovenstaand rapport in bij de gemeente. Volgens de regels moeten de antwoorden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken beantwoord worden. Dit betekent dus uiterlijk 16 juli 2020.

 1. 7 juli 2020

Een eerste reactie vanuit de gemeente. De boodschap: In verband met het reces (vakantie) laten de antwoorden op onze vragen langer op zich wachten. De antwoorden komen nu op 18 augustus.

 1. 19 augustus 2020

Na telefonisch contact vanuit DPE met de gemeente volgt op deze datum een mail vanuit onze partij. Nog altijd hebben we geen antwoorden op onze vragen ontvangen. Dezelfde dag ontvangen wij via de mail vanuit de gemeente dat de antwoorden op dinsdag 25 augustus zullen volgen. In deze mail staat geen reden vanwege de nieuwe vertraging.

 1. 26 augustus

Inmiddels is de nieuwe datum, die door de gemeente zelf is gesteld, wederom niet gehaald. Ook heeft DPE geen enkel bericht ontvangen waarom het opnieuw niet is gelukt om de vragen te beantwoorden. Vandaar ons bericht over deze gang van zaken.

Opvallend

Wat DPE opvalt is het volgende. Onze vragen gaan over de beïnvloeding vanuit het buitenland naar met name moskeeën in ons land en, meer specifiek, onze stad. Zoals gezegd, de conclusies uit het rapport zijn schokkend, dus wij zijn benieuwd naar te nemen acties vanuit ons lokale bestuur. Op 24 augustus berichtte de Tubantia echter over het concept-bestemmingsplan voor de nieuwe moskee dat momenteel ter inzage ligt. En dit is interessant. Want 1 van de vragen die wij aan de gemeente hebben gesteld is namelijk of de conclusie van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie invloed heeft op het besluitvormingsproces rondom het plan voor de nieuwe moskee (ook wel Turks Cultureel Centrum genoemd).

DPE heeft dus nog altijd geen antwoorden ontvangen, maar kan nu via de pers vernemen dat het antwoord op onze vraag kennelijk ontkennend van aard is…

Corona-maatregelen onder de loep

Sinds Corona is geconstateerd in Nederland hebben wij verscheidene fasen doorlopen om een grootschalige virusuitbraak te voorkomen. Het betrof immers een virus die voor iedereen onbekend was en waarbij voor het zekere en onzekere, onder de noemer ‘intelligente lock down’, maatregelen werden getroffen.

In een voorgaande vraag heeft Democratisch Platform Enschede haar zorgen geuit omtrent de ventilatie op scholen, omdat we het niet kunnen permitteren dat scholieren een leerachterstand oplopen en we ook moeten denken aan de toekomst.

De afgelopen maanden ligt de focus met name op het aantal besmettingen die boven water komen dankzij de vele testen die worden uitgevoerd, maar zijn het aantal ziekenhuisopnames de laatste weken gelukkig te verwaarlozen. Het zou dus kunnen betekenen dat het coronavirus “overschat” is of dat deze is gemuteerd in een mildere vorm, gezien de vele wisselende contacten die de laatste weken plaats vinden tussen jong en oud in het publieke domein en in de privésfeer. Gelet op de uiteenlopende zienswijzen van virologen, medici en onderzoeksjournalisten, zal de praktijk uit moeten uit wijzen of er nog sprake is van een pandemie.

Democratisch Platform Enschede is van mening dat Corona gerelateerde ziekenhuisopnames, de landelijke verplichte Corona maatregelen en de lokale handhaving op elkaar afgestemd  en de sociale en economische gevolgen hiervan goed onderbouwd en uitgelegd moet worden aan onze inwoners.

Vandaar de volgende vragen:

 1. Hoeveel inwoners zijn er in de gemeente Enschede geïnfecteerd met het Corona virus?
 2. Hoeveel inwoners zijn er sinds de Corona uitbraak dankzij het Corona virus op het IC terecht gekomen?
 3. Hoeveel van deze ziekenhuis opnames zijn toe te wijzen aan het jaarlijkse terugkerende influenza virus?
 4. Hoeveel van deze positief geteste mensen zijn er tot nu toe geregistreerd met Corona of met influenza virus in Enschede en hoeveel van hen zijn er momenteel opgenomen in het ziekenhuis?
 5. Ziet het college verband tussen de toename van (PCR) testen die wordt uitgevoerd en het aantal oplopende aantal Corona besmettingen?
 6. Als men procentueel kijkt hoeveel men in het begin van deze “pandemie” heeft getest en dit afzet tegen hoeveel er nu wordt getest is er dan nog steeds sprake van een toename of normaliseert en stabiliseert het Corona virus zich? Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college het met DPE eens dat een transparante werkwijze en het eerlijk informeren van inwoners invloed heeft op het draagvlak en dat logica ten grondslag moet liggen aan het dan wel niet streng handhaven van de Corona maatregelen?
 8. Realiseert het college zich dat voor veel werkgevers en werknemers de mogelijke impact van het Corona virus in schril contrast staat tot hun inkomen en voortbestaan? Zo ja, op welke wijze gaat zij haar inwoners behoeden voor inkomstenbederf met verstrekkende gevolgen door toedoen van de lokale handhaving, heeft zij aan de handhaving bijvoorbeeld een compensatieregeling gekoppeld (maatwerk)?
 9. Indien het Corona virus minder slachtoffers eist dan andere externe factoren waarop onze inwoners invloed kunnen uitoefenen en/of buiten de testresultaten het aantal ziekenhuisopnames door toedoen van het Corona virus niet getuigen van een ‘pandemie’, stemt het college de handhaving daarop af en gaat zij over tot versoepeling indien er sprake is van een trend? Zo nee, op welk ander signaal of ontwikkeling wacht zij?
 10. Kan het college aangeven of zij de landelijke verplichte Corona maatregelen strenger of soepeler hanteert en waarom zij tot dit besluit is gekomen?
 11. Onderschrijft het college het belang van een gezonde economie om toekomstige tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Zo ja, realiseert het college zich dat het aanscherpen van de handhaving een ongunstig effect heeft op het financiële weerstandsvermogen van haar inwoners, met alle gevolgen van dien? Zo ja, hoe denkt zij hierop te anticiperen gelet op haar uitsluitend faciliterende rol en financiële positie?