Berichten

Op 17 december 2019 schreef Democratisch Platform Enschede, samen met de VVD en BBE, een brief aan burgemeester Onno van Veldhuizen. Deze brief is, kijkend naar de huidige onveilige situatie rondom de fietstunnel in Enschede-Zuid, nog altijd actueel. In de brief riepen wij de burgemeester op om, naar aanleiding van een aantal (pogingen tot) overvallen in de buurt van de fietstunnels in de Enschede-Zuid, camera’s te plaatsen. Inmiddels hebben we ook een brief teruggekregen. In deze brief lazen we vooral waarom iets niet kan. Met dit bericht wil Democratisch Platform Enschede dan ook vooral aangeven waarom het wèl kan.

DPE geeft aan waarom het wel kan!

Want wij vroegen in onze brief niet om structureel cameratoezicht. Wij vroegen om flexibel cameratoezicht. Dit is iets anders en heeft minder effect op onze privacy en levert sneller resultaat.

Want een burgerwacht is geen permanente oplossing

Het is geweldig dat een aantal burgers de handen in elkaar hebben geslagen en een burgerwacht hebben opgericht. Zij waken in hun vrije tijd over de veiligheid in de directe omgeving van de fietstunnels. Wij zijn deze inwoners dankbaar. De stad Enschede is deze inwoners dankbaar. Toch is een burgerwacht geen permanente oplossing. Zij kunnen er niet iedere avond en ieder staan. Wij kunnen niet van hen verwachten dat zij tot in lengte van dagen hun vrije tijd steken in een onderwerp dat in eerste instantie en in belangrijkste mate bij de overheid ligt; veiligheid. Niet de burgers zelf zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat is de overheid. En daar moeten inwoners van onze stad op kunnen vertrouwen.

Verkiezingsprogramma DPE

Zoals in ons verkiezingsprogramma te lezen is, is Democratisch Platform Enschede voorstander van de inzet van snel en flexibel cameratoezicht. Met de nadruk op snel en flexibel. Want deze combinatie van woorden maakt dat de Gemeente Enschede beter in kan spelen op (dreigende) situaties van overlast en criminaliteit die een nadelige invloed hebben op de veiligheid van haar inwoners.

Is flexibel preventief cameratoezicht nieuw?

Nee, we vinden met dit idee het wiel niet opnieuw uit. We hebben goed gekeken naar bestaande initiatieven. En die zijn voorradig. Zo heeft er in de Gemeente Utrecht in 2017 een pilot gedraaid m.b.t. de flexibele inzet van cameratoezicht . Deze pilot is daar zo goed bevallen, dat de Utrecht heeft besloten met deze inzet door te gaan. Ook de Gemeente Arnhem beschikt inmiddels over deze mogelijkheid. Het inzetten van flexibel cameratoezicht is dus geen nieuw, maar inmiddels een getest en bewezen effectief middel om de veiligheid te vergroten. Daarnaast heeft de inzet van flexibel cameratoezicht minder impact op de privacy van inwoners. Het woord ‘flexibel’ zegt het al, ze staan er niet structureel, maar om een (dreigende) situatie van overlast en criminaliteit tegen te gaan.

Maar hoezo dan preventief?

Preventief cameratoezicht zegt het al; het werkt preventief. Na de inzet van dit middel is een direct effect meetbaar. Daarnaast draagt cameratoezicht bij aan de bewijslast bij het oplossen van criminaliteit. Echter, de plekken waar zich in Enschede momenteel camera’s bevinden zijn veelal drukbezochte plekken in de binnenstad. De incidenten waar nu sprake van is, vinden plaats op plekken waar, vooral ’s avonds, niet of nauwelijks sociale controle is. Het kortstondig inzetten van camera’s op plekken waar op dat moment serieuze overlast en/of criminaliteit plaatsvindt is een manier om problemen en strafbare feiten die opkomen snel de kop in te kunnen drukken en mensen een veiliger gevoel te geven. Kortom, het moet een zichtbaar ‘kort en krachtig’ signaal voor bewoners en ondernemers zijn zodat men ziet én voelt dat de gemeente het veiligheidsgevoel van haar inwoners serieus neemt. Overigens is (flexibel) cameratoezicht nooit dé oplossing, maar zal dit samen met andere maatregelen zoals toezicht door politie en handhaving, aanpassingen van het gebied door het aanbrengen van meer verlichting en het snoeien van struiken en bomen plaats moeten vinden.

De voordelen van flexibel en snel cameratoezicht:

  • De inzet is flexibel. Bij een nieuwe aanvraag van ‘vast’ cameratoezicht is vooraf het precieze gebied of waar incidenten precies plaatsvinden niet altijd goed te bepalen. Er vinden verschuivingen plaats of er zijn ontwikkelingen in het gebied. Te denken valt aan herinrichting van de openbare ruimte, bouw of sloop, het veranderen van horeca-concepten en daarmee van bezoekersstromen of het veranderen van detailhandel en daarmee een nieuwe favoriete ontmoetingsplek voor (hang)jongeren.
  • Het is een nieuwe mogelijkheid voor de specifieke aanpak van problemen, namelijk verplaatsende (drugs)overlast en criminaliteit. Voorheen was het inzetten van cameratoezicht hierbij niet mogelijk, omdat het te lang duurt voordat het cameratoezicht gerealiseerd is, het niet eenvoudig weggehaald kan worden en de kosten relatief hoog zijn. Het toezicht kan meebewegen met criminaliteit en overlast.
  • Een ander voordeel is de snelheid en relatieve eenvoud waarmee het cameratoezicht gerealiseerd, verplaatst en verwijderd kan worden. Flexibel cameratoezicht levert hierdoor tijdswinst en lagere kosten op. Wanneer problematiek dreigt te escaleren, kan het middel snel worden ingezet, waar dit eerst niet mogelijk was. Dit kan al binnen één of twee dagen. Ook hoeft niet meer voor elke verplaatsing binnen het aangewezen gebied een aparte procedure te worden gevolgd. De burgemeester wijst een gebied aan waarbinnen de camera’s kunnen worden geplaatst of verplaatst.
  • Nog een belangrijk voordeel is dat het middel snel ingezet kan worden, waardoor bewoners zien dat maatregelen snel en doortastend worden doorgevoerd. Dit draagt bij aan het publiek vertrouwen, wat het veiligheidsgevoel ten goede komt. Ook kunnen de camera’s sneller weer worden weggehaald.
  • Eén van de criteria is de proportionaliteit van het cameratoezicht. Door gebruik te maken van flexibel, en dus van tijdelijk toezicht, is het middel proportioneel minder zwaar dan de inzet van vast cameratoezicht.

De techniek achter flexibel cameratoezicht

Er zijn diverse oplossingen voor het plaatsen van de flexibele camera’s. De camera’s kunnen staan op een aanhanger, die zo wordt neergezet en afgesloten dat vandalisme wordt tegengegaan en het aanzien ervan neutraal is. Het systeem kan eenvoudig op het stroomnet worden aangesloten, eventueel via een lantaarnpaal. De beelden worden gecodeerd verzonden. Ditzelfde geldt voor een tweede mogelijkheid, waarbij de camera’s aan een lichtmast gemonteerd kunnen worden.

Veiligheid is onze hoogste prioriteit

Wil je meer weten over de inzet van flexibel cameratoezicht? Klik dan hier.