Berichten

Diftar. Een achterhaald afvalbeleid!

Vanaf het eerste moment dat Democratisch Platform Enschede aanwezig is als politieke partij in de gemeenteraad van de gemeente Enschede, verzetten wij ons tegen de manier hoe erin Enschede afval wordt ingezameld. Vanuit bijna de gehele raad volgde een storm van verontwaardiging op onze kritische houding. We zijn ons echter blijven verzetten tegen de ‘verrommeling’ van Enschede en het hierbij horende diftar-beleid. Sinds 2017 gaat dit van kwaad tot erger en op en rondom de verschillende diftar-locaties ontstaan met enige regelmaat beelden die we normaal gesproken alleen zien op de vuilnisbelt.

Steun vanuit de wetenschap tegen het achterhaalde diftarbeleid
Hoogleraar beleid en economie, Raymond Gradus, spreekt in zich uit tegen het achterhaalde beleid dat bronscheiden (ook wel diftar) heet (Artikel RTV Oost). Dit beleid wordt door de gevestigde politieke orde in Enschede als ware religie aangehangen… Maar wat blijkt? Nascheiding is efficiënter en goedkoper. Bovendien is nascheiding ook nog gemakkelijker. Precies zoals DPE al jaren stelt. De hoogleraar kijkt dan ook met verbazing naar het Enschedese beleid.

Al vaker heeft DPE aangegeven dat wij graag een nascheidingsinstallatie bij Twence willen zien. Aangezien de gemeente Enschede een van aandeelhouder van Twence is, moeten wij dit bespreekbaar maken bij de andere aandeelhouders en hier het voortouw in nemen. Wij roepen de Enschedese raad dan ook op te luisteren naar de kritiek op het diftar en serieus werk te maken van een ander en moderner beleid dat nascheiding heet.

Willen wij onze stad weer schoon hebben? Gooi het over een andere boeg! Gooi weer 300kg op de milieukaart en ga in gesprek met de inwoners van onze gemeente en vraag hen hoe zij denken over nascheiding.

Beïnvloeding uit ‘onvrije’ landen

Naar aanleiding van het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie beïnvloeding uit onvrije landen “(On)zichtbare invloed” genoemd, stelt Democratisch Platform Enschede het college van B&W de volgende vragen:

  • Heeft u kennisgenomen van het verslag en de bevindingen die hierin zijn gedaan?
  • De parlementaire ondervragingscommissie antwoordt volmondig ‘ja’ op de vraag of er beïnvloeding plaatsvindt vanuit onvrije landen door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en aanverwante stichtingen. Dit is een bijzonder duidelijk bevestiging van een situatie die DPE volstrekt onwenselijk vindt. Hoe kijkt het college naar het antwoord op de hoofdvraag uit het verslag?

Vanaf paragraaf 3.3 van het verslag (blz. 161 e.v.) wordt gesproken over de statelijke invloed vanuit het buitenland. De commissie heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de beïnvloeding door de Turkse overheid in Nederland via de islamitische stichting Nederland (ISN), de Nederlandse dependance van het Turkse Directoraat voor Godsdienstzaken, beter bekend als Diyanet.

  • Wat vindt het college van de opmerking in het verslag (blz. 161) dat Turkije als onvrij land wordt genoemd in de Freedom in the World-lijst van 2018. En dat Turkije In de lijst van countries of particular concern (CPC) uit 2018 wordt genoemd als een van de landen die aandacht verdienen, omdat in dit land schendingen van vrijheid van religie zijn geconstateerd?
  • Een van de geïnterviewden en experts, de heer Zürcher (op o.a. blz. 167), verklaart dat Diyanet een aanzienlijke invloed heeft op de Turkse gemeenschap in Nederland. Zürcher geeft hierbij aan dat Diyanet feitelijk tegen de bezoekers van haar moskeeën zegt: “Je leeft in een vijandig land, je leeft in een land waarvan de politiek ons land, Turkije, slechtgezind is”. Zürcher geeft hierbij aan dat zo’n 70% van de Turkse gemeenschap in Nederland vatbaar is voor dat wereldbeeld. Hoe reageert het college op deze opmerkingen?
  • Zoals het college weet, bevinden zich twee Diyanet moskeeën in de gemeente Enschede; Anadolu (gevestigd aan de Ledeboerstraat) en Selimiye (gevestigd aan de Atjehstraat). Is het rapport van de ondervragingscommissie voor het college reden om deze twee moskeeën nader onder de loep te nemen en gesprekken aan te gaan met het bestuur om helder te krijgen waar de loyaliteit van het bestuur en haar bezoekers precies ligt?
  • Hebben de bevindingen gedaan door de ondervragingscommissie wat het college betreft invloed op het besluitvormingsproces rondom de wens van een nieuw te bouwen moskee aan de Kuipersdijk? Zo nee, waarom niet?

Zie ook: https://bit.ly/3duAblz https://bit.ly/38bNvu9